9. desember 2010

Sammenslåing av HiO og HiAk med fokus på mangfold

 I dag ble det vedtatt at Høgskolen i Oslo og Akershus slås sammen med virkning fra 1. august 2011.

Den nye høgskolen skal sammen jobbe for å bli et universitet med tydelig profesjonsprofil.

Interkults fokusområder er godt ivaretatt i det nye strategidokumentet. Se nedenfor utvalgte deler av dokumentet:
Faglig kontekst:
Begrunnelsen for å etablere et nytt universitet er først og fremst et sterkt behov for å heve den faglige kompetansen i profesjonsutdanningene og andre yrkesrettede utdanninger, slik at nye profesjonutøvere bedre kan møte de utfordringer de vil stå overfor i sine fremtidige yrker. De griper der inn i andres liv og de bidrar gjennom sitt virke til å definere normer og standarder på mange samfunnsområder, i offentlig og privat sektor.

Dette skjer i et samfunn preget av tiltagende kulturelt og verdimessig mangfold, noe som fordrer ikke bare innsikt i egne normer og verdier, men også kompetanse til å forstå og håndtere forskjellighet.


Regional kontekst: 
Det nye universitetet skal ha et særskilt utdanningsansvar i forhold til Oslo og Akerhus-regionen. Denne regionen kjennetegnes blant annet ved rask vekst, stor etterspørsel etter arbeidskraft, et internasjonalt orientert arbeidsliv, en mangfoldig befolkningssammensetning og ved at alderssegmente 20-24 år er stort og voksende. En økende andel i denne gruppen vil ventelig i fremtiden søke høyere utdanning. Det stiller utdanningsinstitusjonene i regionen overfor store utfordringer. 


Mangfoldet i regionen gir også et komparativt fortrinn i å utvikle og styrke kompetanse som er ettertraktet i et globalt, nasjonalt og regionalt arbeidsmarked, for eksempel flerspråklighet, internasjonale relasjoner og flerkulturell forståelse. Regionen presges dessuten av de utfordringer som en storby representerer. Dette er særtrekk ved regionen som også må avspeiles i utdanning og forskning ved den nye institusjonen. Eksempel på at slike utfordringer følges opp i forskning og utdanning er storbyprogrammet og Interkult-satsingen ved HiO.


Utdanningsstrategi:
Utdanningene må på den ene siden ta høyde for større mangfold i rekruttering og studentgrunnlag, og på den andre siden forberede de nyutdannede for arbeid i et samfunn preger at økt pluralisme og kulturelt mangfold. I dagens samfunn er det nødvendig å øke kompetansen innenfor det flerkulturelle området for alle profesjonene.

Se hele strategidokumentet og annet relevant info her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar