11. mars 2010

Mener HiO ligger i front

Anette Thiis-Evensen fra DaVinci har fulgt Interkult-satsingen i fire måneder.

Hun mener HiO ligger i front når det gjelder satsingen på et flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø. Samtidig er hun tydelig på at mangfoldet ikke er godt nok representert i HiOs arbeidsstokk.

– Det har vært svært lærerikt å følge Interkult og spennende å se at det å satse på det internasjonale og flerkulturelle studiemiljøet gir resultater som vil styrke HiO som utdanningsinstitusjon, sier Anette Thiis-Evensen, fra konsulentfirmaet DaVinci.

Ved hjelp av midler fra DIFI har Thiis-Evensen vært engasjert for å følge Interkult-satsingen siden i høst. Fokuset har vært kunnskapsutvikling og erfaringsdeling rundt alle aktivitetene og tiltakene som drives på HiO. Thiis-Evensen har gjort intervjuer på alle avdelingene, organisert refleksjonsforum med studenter og tilsatte, og ledet Interkults erfaringsverksted som samlet 50 personer.

– Det har vært fint å se så høy grad av motivasjon og tro på at det nytter å utvikle studiemiljøet på denne måten. Uten langvarig engasjement fra enkeltpersoner og miljøer hadde det ikke vært mulig å komme så langt. Ikke minst opplever jeg Interkult som en spenstig satsing- det er tydelig at dette er noe HiO virkelig vil få til, fortsetter Thiis-Evensen.

 

Interkult setter fart

Thiis-Evensen er sosialantropolog, med spesialisering på organisasjonsutvikling og analysearbeid. Hun har lang erfaring med flerkulturelt og internasjonalt arbeid fra ulike sektorer. Hun mener HiO har kommet langt i sitt arbeid for å være en flerkulturell og internasjonalt orientert organisasjon.

– HiO er kommet langt på vei i forhold til å være et internasjonalt og flerkulturelt studiemiljø. Vi må huske at det er snakk om modningsprosesser og kulturelle endringer som nødvendigvis tar tid. Interkult bidrar til at disse endringsprosessene kan foregå raskere. Det er mange gode krefter som er involvert i et bredt spekter av tiltak på alle nivåer i organisasjonen, mener Thiis-Evensen.

På spørsmål om hvordan hun vurderer HiO i forhold til andre organisasjoner hun kjenner til, gir Thiis-Evensen HiO gode skussmål.

– Som utdanningsinstitusjon kjenner jeg ikke til andre nasjonalt som har løftet det internasjonale og det flerkulturelle opp som strategi og stimulert miljøet på det viset som Interkult gjør. Her ligger vel HiO i front, mener Thiis-Evensen.

– HiO har gjort et kvantesprang i forhold til å utvikle ordninger for å støtte studiegjennomføring. Det er også skjedd svært mye godt arbeid i forhold til å utvikle pedagogiske praksiser og la pensum reflektere et mangfold av perspektiver. Her er det svært gode foregangsmiljøer som kan bidra til å løfte resten av HiO. Internasjonalisering er også et modent felt ved HiO, utdyper hun.

 

Mer mangfold blant tilsatte

Samtidig har HiO noen klare utfordringer. Spesielt trekker Thiis-Evensen frem behovet for mer offensiv tenkning når det gjelder rekruttering av tilsatte.

– I forhold til både norske kommuner og bedrifter som jeg har jobbet med ser jeg utfordringer i forhold til viljen til å ta i bruk virkemidler for å ansette flere med internasjonal bakgrunn og annen etnisk bakgrunn enn norsk, sier den erfarne konsulenten.

Rekruttering av tilsatte med minoritetsbakgrunn er en uttalt målsetting i Interkult-satsingen. Viktigheten av en mer mangfoldig arbeidsstokk i egen organisasjon ble også hevet frem på fagdagen under temaet ”Kompetansebehov i et mangfoldsperspektiv”.

– Det er viktig å reflektere det internasjonale og flerkulturelle bedre i egen arbeidsstokk, både blant administrativt og vitenskapelig tilsatte. Det er vanskelig å se for seg at man kommer helt i mål med andre utviklingsoppgaver innen det internasjonale og flerkulturelle uten den kompetansen som en enda større bredde og variasjon internt vil gi, avslutter Thiis-Evensen.

9. mars 2010

Religionsmangfold i utdanning

Wergelandssenteret og HiO/Interkult arrangerte seminar om "Religionsmangfold i utdanning".

Hovedinnledere var Prof Robert Jackson, University of Warwick. Han presenterte funn fra det Europeiske prosjektet REDCO (Religion, Eduation, Dialogue and Conflict).

– Etter 11. september er det en økende interesse for religion i internasjonale institusjoner over hele verden, sier professor Robert Jackson. – Man snakker nå ikke om interkulturelle relasjoner uten å snakke om religion. Debatten om religion har beveget seg fra en mer privat svære til en offentlig svære.

Les mer

8. mars 2010

8. mars i et flerkulturelt samfunn

Statsråd Audun Lysbakken innledet årets 8. mars markering på Fyrhuset med å advare mot å bruke likestillingskampen som en kamp mot et flerkulturelt og mangfoldig samfunn.

Samtidig benyttet han anledningen til å berømme HiO for å ta utfordringene knyttet til et flerkulturelt samfunn på alvor.

– De som sier det går så dårlig med integreringen i Norge, tar feil. Inntoget av minoriteter, og spesielt jenter, i høyere utdanning er et eksempel på hvilken enorm ressurs et flerkulturelt samfunn utgjør, sier Lysbakken.

Lysbakken vil fokusere og fremheve positive utviklingstendenser, og samtidig være kompromissløs i arbeidet knyttet til universelle rettigheter og krav. Han advarer mot å anse likestillingsprosjektet som et norsk prosjekt med norske verdier.

– Det er universelle rettigheter vi snakker om, der må vi være kompromissløse. Men vi skal ikke skyve likestillingskampen foran oss som kamp mot minoritetsgrupper i et flerkulturelt samfunn, understrekte Lysbakken, med klar adresse til politiske motstandere.

På programmet forøvrig sto Marthe Michelet, Elisabeth Eide, Sara Ramin Osmundsen, Kohinoor Nordberg, Monica Five Aarset og Anne Leseth.Les mer