15. desember 2010

Interkult-tildelingen for 2011 vedtatt

Interkults styringsgruppe vurderer
 innstillingen fra prosjektgruppen
Foto: Juveriya Bhutta

Interkult-tildelingen for 2011 er klar. Interkult gir støtte til 43 prosjekter i denne runden, og tildeler i overkant av 3.6 millioner kroner.


9. desember 2010

NIFU STEP-rapport om HiO/HiAk vektlegger mangfold

Mye utredningsarbeid, debatter og diskusjoner er gjennomført i forbindelse med sammenslåingsprosessen mellom de to høgskolene. På sensommeren ble NIFU STEP engasjert for å vurdere premissene for fusjons- og universitetsambisjonene til Høgskolene i Oslo og Akershus. Dette resulterte i rapporten: "Visjoner, virkemidler og virkelighet".

Det er interessant å merke seg at også NIFU STEP er opptatt av den vektleggingen av mangfold som de to høgskolen understreker.

Her sies det:

"En profilering av et fremtidig universitet i forhold til den flerkulturelle dimensjonen kan derfor representere et viktig samfunnsmessig argument for etablering av et universitet"

I NIFU STEP- rapporten vises det også til at det kan være flere samfunnsmessige argumenter for en sammenslåing og universitetsambisjon. Der trekkes frem fokuset på profesjonsprofilen, og antatte gevinster ut i fra størrelse. Spesielt nevnes også mangfoldssatsingen.

" Ikke minst synes høyskolenes tenkning omkring endringe i hovedstadsregionen knyttet til multikulturelle, demografiske og befolkningsmessige forhold å være svært relevant".

Det er interessant at HiOs satsing på dette området ser ut til å kommunisere godt og så eksternt. For de som vil være interessert i mer forksning på dette, NIFU STEP referere til noen undersøkelser:

".. studier fra USA synes også å understreke både den pedagogiske og samfunnsmessige betydningen av at man på institusjonelt nivå anerkjenner og legger til rette for det mangfold som en flerkulturell studentmasse representerer (Gurin et al 2009)

Gurin, P., Dey, E., Hurtado, S. & Gurin, G. (2009) Diversity and higher education: theory and impact on educational outcomes. Harvard Educational Review, 72, pp. 330-367.

Se hele NIFU STEP rapporten her

Sammenslåing av HiO og HiAk med fokus på mangfold

 I dag ble det vedtatt at Høgskolen i Oslo og Akershus slås sammen med virkning fra 1. august 2011.

Den nye høgskolen skal sammen jobbe for å bli et universitet med tydelig profesjonsprofil.

Interkults fokusområder er godt ivaretatt i det nye strategidokumentet. Se nedenfor utvalgte deler av dokumentet:
Faglig kontekst:
Begrunnelsen for å etablere et nytt universitet er først og fremst et sterkt behov for å heve den faglige kompetansen i profesjonsutdanningene og andre yrkesrettede utdanninger, slik at nye profesjonutøvere bedre kan møte de utfordringer de vil stå overfor i sine fremtidige yrker. De griper der inn i andres liv og de bidrar gjennom sitt virke til å definere normer og standarder på mange samfunnsområder, i offentlig og privat sektor.

Dette skjer i et samfunn preget av tiltagende kulturelt og verdimessig mangfold, noe som fordrer ikke bare innsikt i egne normer og verdier, men også kompetanse til å forstå og håndtere forskjellighet.


Regional kontekst: 
Det nye universitetet skal ha et særskilt utdanningsansvar i forhold til Oslo og Akerhus-regionen. Denne regionen kjennetegnes blant annet ved rask vekst, stor etterspørsel etter arbeidskraft, et internasjonalt orientert arbeidsliv, en mangfoldig befolkningssammensetning og ved at alderssegmente 20-24 år er stort og voksende. En økende andel i denne gruppen vil ventelig i fremtiden søke høyere utdanning. Det stiller utdanningsinstitusjonene i regionen overfor store utfordringer. 


Mangfoldet i regionen gir også et komparativt fortrinn i å utvikle og styrke kompetanse som er ettertraktet i et globalt, nasjonalt og regionalt arbeidsmarked, for eksempel flerspråklighet, internasjonale relasjoner og flerkulturell forståelse. Regionen presges dessuten av de utfordringer som en storby representerer. Dette er særtrekk ved regionen som også må avspeiles i utdanning og forskning ved den nye institusjonen. Eksempel på at slike utfordringer følges opp i forskning og utdanning er storbyprogrammet og Interkult-satsingen ved HiO.


Utdanningsstrategi:
Utdanningene må på den ene siden ta høyde for større mangfold i rekruttering og studentgrunnlag, og på den andre siden forberede de nyutdannede for arbeid i et samfunn preger at økt pluralisme og kulturelt mangfold. I dagens samfunn er det nødvendig å øke kompetansen innenfor det flerkulturelle området for alle profesjonene.

Se hele strategidokumentet og annet relevant info her

8. desember 2010

FAFO-frokost om Mangfold i Arbeidslivet

Foto: Juveriya Bhutta
I dag deltok vi på FAFO-frokost hvor rapporten "Mangfold og likestilling i arbeidslivet. Holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte" ble presentert.

Den reiser noen interessante spørsmål knyttet til ulike barrierer i arbeidslivet, hvorfor offentlige virksomheter slår dårligere ut enn privat sektor, og de høye språkkravene også innenfor yrker som krever lite formell utdannelse.

Rapporten finner du her hos FAFO