Rektors hjørne

Foto: Sara Johannessen
Interkult er navnet på det strategiske satsingsområdet Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø og rektor Sissel Østberg har skrevet om dette i "Rektors hjørne".

Hva vil vi?
Som det står i strategiplanen, er hovedmålet at HiO skal ha studier som kvalifiserer til et yrkesliv i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn. Satsingsområdet dreier seg med andre ord om kvaliteten på studiene, om bedre gjennomføring og økt læringsutbytte for alle studentene, uansett bakgrunn.

For å lykkes i dette må vi gjøre noe for å rekruttere flere studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn, vi må ha et faglig og administrativt opplegg på høgskolen som sikrer likeverdighet for alle. Studiemiljøet må være preget av et inkluderende mangfold og vi må ha et tett samarbeid med arbeidslivet og gi god karriereveiledning slik at utdanningen fører til jobb for alle.

Storbyen Oslo og verden
Med sin beliggenhet midt i det flerkulturelle Oslo har HiO et spesielt ansvar for å gjenspeile befolkningssammensetningen i dette området. Det er imidlertid ikke bare et ansvar, men også en fantastisk mulighet. Jeg mener at det er nettopp dette som vil gi HiO en særegen profil som skiller oss fra andre høgskoler og universiteter. Flerkulturell og internasjonal kompetanse er av særlig stor viktighet for våre profesjonsutdanninger. Dette gjelder like mye innenfor journalistikk, medieverdenen og kulturlivet som innenfor bibliotek, barnehage, skole, sykehus, helse- og sosialarbeid. Også ingeniørene og økonomene trenger i økende grad flerkulturell og internasjonal kompetanse hvis de skal arbeide innenfor et globalt næringsliv.

Hvorfor Interkult?
Prosjektet har fått navnet Interkult fordi det dreier seg om internasjonalisering ute og hjemme, om å utvikle flerkulturell og interkulturell kompetanse og om sammenhengen mellom disse begrepene. Jeg har i en SPS-kronikk i desember 2007 redegjort nærmere for hva jeg legger i begrepene, men kort sagt betyr det at vi tar vår egen tid og samfunnskonteksten på alvor.

Vi lever i en verden der vi i noen sammenhenger har behov for å markere grenser mellom oss, for eksempel opplevelsen av å tilhøre en etnisk gruppe eller et språkfellesskap, mens vi i andre sammenhenger krysser disse grensene og tvert imot opplever at det er mer som binder oss sammen enn det som skiller oss, for eksempel at vi alle er tilsatte eller studenter på HiO og borgere i et flerkulturelt Norge, i en flerkulturell og global verden.

Fokus på relasjoner
Interkult er ikke et prosjekt som bare skal ha fokus på ”de andre”, for eksempel etniske minoriteter, men som skal ha fokus på mangfoldet og på relasjonene mellom mennesker. Det er et mål å øke den flerkulturelle kompetansen i alle ledd i organisasjonen. Dette skal være et felles løft der førstelinjetjenesten er like viktig som veiledningen på masterstudiene. Vi skal bli profesjonelle i å utvikle norsk språkkompetanse og kommunikative ferdigheter skriftlig og muntlig. Dette er grunnleggende ferdigheter i våre profesjonsutdanninger. Vi skal ha gode engelskspråklige tilbud og førsteklasses nettsider på engelsk slik at internasjonale studenter lett kan orientere seg i en norsk studiehverdag og så videre.


Sist oppdatert: 3.des 2010