Strategiplan for 2008-2011

Visjon- Høgskolen i Oslo – Kunnskap for et helt liv

HiOs lærings- og arbeidsmiljø skal kjennetegnes av mangfold, likeverd og toleranse og skal oppmuntre til aktiv deltakelse fra studenter og tilsatte. Nytenkning, mot, respekt, lojalitet og raushet skal være sentrale verdier for samhandling og ledelse. Kunnskapsutviklingen og læringsprosessene skal baseres på kritisk tenkning og etisk refleksjon.HiO skal utvikles mot å bli et universitet med høy kvalitet innen yrkesrelevante studier og profesjonsrettet forskning. HiO skal bidra til innovasjon og verdiskaping i et flerkulturelt og internasjonalt arbeids- og samfunnsliv. HiO skal drive aktiv formidling av kunnskap på sine fagområder og være samarbeidspart for aktører i regionen.

For å nå det overordnede målet har HiO definert to satsingsområder med flere delområder for perioden:

1. Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø
   HiO skal ha:
   • studier som kvalifiserer til yrkesliv i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn
   • høy kvalitet på studiene, bedre gjennomføring og økt læringsutbytte
   • systematisk og målrettet arbeid for å øke antall studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn
   • studier som er tilrettelagt for å møte og ivareta større mangfold i studentgruppen
   • et studiemiljø som spesielt vektlegger integrering av studenter med minoritetsbakgrunn og utvekslingsstudenter
   • styrket flerkulturell og internasjonal kompetanse og kompetanse i norsk og fremmedspråk blant tilsatte og studenter
   • flere kurs og studieprogram på engelsk både på bachelor- og masternivå
   • styrket samarbeid med studiesteder i andre land og økt utveksling av studenter og tilsatte

   2. Forskning og utviklingsarbeid (FoU) 

   HiO skal ha:
   • styrket sammenheng mellom FoU og utdanning på alle nivåer
   • større, integrerte FoU-miljøer og tydelig ledelse av FoU
   • utvikling av flere doktorgradsprogrammer og videreutvikling av førstelektorprogrammet
   • satsing på samfunnsrelatert FoU innen profesjonsstudier og flerkulturelle problemstillinger
   • en samlet plan med tydelig faglig prioritering av FoU-områder, inkludert doktorgradsprogrammer
   • resultatbasert tildeling av ressurser til FoU
   • økt samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører og deltakelse i internasjonale forskningsprogrammer
   • økt ekstern finansiering av FoU
   • aktiv og allsidig formidling av FoU-resultater til fag- og forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig
   • styrket innsats innenfor områdene innovasjon og regional utvikling


   Sist oppdatert: 3.des 2010