Prosjektbeskrivelse

Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø midt i storbyen
Utvikling av et flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø er et strategisk satsingsområde ved Høgskolen i Oslo for perioden 2008 -2011.

Utdanningsinstitusjon i storbyen
HiO er en stor utdanningsinstitusjon for Oslo og Østlandsområdet, og har derfor et særlig ansvar for å legge til rette for et godt studiemiljø for hele den befolkningsgruppe som naturlig vil søke utdanning ved HiO. HiO tilbyr en rekke profesjonsutdanninger til viktige velferdsområder som skole-, barnehage- og helsesektor. Det er derfor særlig viktig at HiO rekrutterer og utdanner yrkesutøvere som har god kompetanse for en flerkulturell tilnærming i hele sin yrkesutøvelse.HiO har også et særlig ansvar for å legge til rette for utdanninger som er relevante for et internasjonalisert og globalisert arbeidsmarked. Interkult omfatter derfor ikke bare profesjonsutdanninger orientert mot offentlig sektor, men også utdanninger orientert mot kultur- og næringsliv i privat sektor.

Rekruttering
HiO har over tid arbeidet med inkludering av minoritetsspråklige studenter, og har hatt som mål om å rekruttere flere tilsatte med minoritetsbakgrunn, og å bygge bedre kompetanse på dette området internt i HiO. HiO har også i mange år satset på internasjonalisering med bl.a. utveksling av studenter og tilsatte. Disse ulike tiltakene har blitt iverksatt i forståelse med departementet, og departementets krav til virksomheten ved HiO. I senere tid har HiO blitt utfordret på resultatene av tiltakene, som ikke har gitt helt det forventede løftet til arbeidet med studiemiljø og kompetanseheving på det flerkulturelle feltet ved HiO. En strategisk satsing på et organisert prosjekt synes derfor riktig for de nærmeste årene, for å oppnå varige resultater i HiO. Prosjektet vil utgjøre en sentral del av implementeringen av dette strategiområdet, slik HiOs styre har fastsatt dette i strategiplanen for 2008-2011.

Målsetningen
Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle et sterkt flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø i HiO. Videre er det et mål å kvalifisere alle studenter i HiO til yrkesutøvelse i det flerkulturelle samfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Sentrale temaer i prosjektet vil være rekruttering av minoritetsspråklige studenter, tilrettelegging av studier, læringsutbytte, trivsel, studiegjennomføring og karriereveiledning. Andre sentrale tema kan være rekruttering av minoritetsspråklige tilsatte, kompetanseutvikling på området for alle HiOs tilsatte, ved siden av internasjonalisering, hjemme og ute. Sammenhengen mellom et flerkulturelt og et internasjonalt studiemiljø skal vektlegges. Dette forutsetter arbeid i forhold til både faglige og administrative problemstillinger, i samarbeid med ledere, tilsatte og studenter. Samarbeid med eksterne aktører innen offentlig og privat sektor vil være aktuelt, samt med internasjonale partnere.

Prosjektet skal implementere HiOs satsingsområde Flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø og legge et grunnlag for varige endringer i HiO ved å
  • a) koble prosjektet opp mot gjeldende organisasjonsstruktur
  • b) forankre prosjektet i faglig og administrativ virksomhet
  • c) involvere studenter og tilsatte
Prosjektet skal bidra til å styrke HiOs egen identitet som utdannings- og forskningsinstitusjon, men skal samtidig bidra til å profilere HiO som et flerkulturelt og internasjonalt studiested i forhold til arbeids-, samfunns- og kulturliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Organisering
Prosjektet skal organiseres med en Styringsgruppe, en prosjektleder (i midlertidig stilling) og en Prosjektgruppe. Styringsgruppa består av rektor (leder), dekanene, senterlederne, studiedirektør, personaldirektør og direktør for læringssenteret.

Prosjektleder rapporterer direkte til styringsgruppa. Prosjektgruppa vil være prosjektleders nærmeste samarbeidsorgan, og vil være bindeledd til arbeidet i avdelinger og enheter. De ansvarlige for ulike større delprosjekter vil være naturlige deltakere i prosjektgruppa, men denne deltakelsen vil ikke nødvendigvis være permanent. Det vil være hensiktsmessig at medlemmene i gruppa kan skifte noe over tid, etter hvert som prosjektet og delprosjektene utvikler seg, og nye tema tar form. Studentparlamentet ved HiO bør være representert i prosjektgruppa.

Rådgiverstilling med ansvar for rekrutteringsoppgaver vil også bli plassert her for prosjektperioden. Det vil være nært samarbeid mellom PUS og studieadministrasjonen sentralt på dette området. 

Prosjektlederens ansvar
Prosjektlederen skal, med utgangspunkt i mandatet, ha ansvar for framdriften av det samlede prosjektet. Prosjektlederen vil ha ansvar for det løpende samarbeidet mellom de medvirkende i tilknytning til prosjektet, og dessuten nødvendige koordinerende oppgaver knyttet til delprosjektene. Dette vil innebære bred kontakt med høgskolens avdelinger, sentre og administrasjon. Prosjektlederen vil dessuten få ansvaret for å organisere og følge opp ressursinnsats og budsjett for eget ansvarsområde i prosjektet.

Prosjektet og prosjektleder vil bli institusjonelt forankret ved Pedagogisk utviklingssenter (PUS). Prosjektet vil angå alle avdelinger og enheter i HiO, om man skal sikre en varig endring i organisasjonen.

Handlingsplanen skal årlig oppdateres og legges fram for styret. Når prosjektperioden er omme, forutsettes det at de tiltakene som skal fortsette inngår i den ordinære virksomheten, og følgelig blir innpasset som et linjeansvar i de enkelte avdelinger og enheter.

Hva skjer etter 2011?
Når prosjektperioden avsluttes vil det være naturlig å utarbeide en sluttrapport om prosjektets måloppnåelse i henhold til strategiplanen, eventuelt med ekstern bistand. Sluttrapporten bør inneholde vurderinger av om det har skjedd bærekraftige endringer på de ønskede områdene, og om det er særskilte tiltak eller satsinger det fortsatt er ønskelig å ha ut over det som da skal inngå i ordinær virksomhet ved HiO.

Styringsgruppa er ansvarlig for framdriften, godkjenner utlysninger av strategimidler og innstiller til disponering av midlene etter forslag fra prosjektleder og prosjektgruppe. Rektor og høgskoledirektør tildeler midler. Det stilles sekretærhjelp/koordineringshjelp til disposisjon for prosjektleder.

Prosjektet vil få årlige tildelinger av strategimidler i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen i HiO. Styret har allerede vedtatt at det skal settes av 5 mill. kroner hvert år i perioden 2008-2011, inkludert lønn til prosjektleder og rådgiver. Prosjektledelsen må på vanlig måte forberede og følge opp økonomistyringen av prosjektet.

Virksomheten må legges opp i samsvar med tildelingen av midler. Styringsgruppa må avklare i hvilken grad tiltak under prosjektet kan planlegges ut fra varighet for større deler av prosjektsperioden, f.eks. delprosjekter som går over flere år.


Sist oppdatert: 29.nov 2010