15. desember 2010

Interkult-tildelingen for 2011 vedtatt

Interkults styringsgruppe vurderer
 innstillingen fra prosjektgruppen
Foto: Juveriya Bhutta

Interkult-tildelingen for 2011 er klar. Interkult gir støtte til 43 prosjekter i denne runden, og tildeler i overkant av 3.6 millioner kroner.


9. desember 2010

NIFU STEP-rapport om HiO/HiAk vektlegger mangfold

Mye utredningsarbeid, debatter og diskusjoner er gjennomført i forbindelse med sammenslåingsprosessen mellom de to høgskolene. På sensommeren ble NIFU STEP engasjert for å vurdere premissene for fusjons- og universitetsambisjonene til Høgskolene i Oslo og Akershus. Dette resulterte i rapporten: "Visjoner, virkemidler og virkelighet".

Det er interessant å merke seg at også NIFU STEP er opptatt av den vektleggingen av mangfold som de to høgskolen understreker.

Her sies det:

"En profilering av et fremtidig universitet i forhold til den flerkulturelle dimensjonen kan derfor representere et viktig samfunnsmessig argument for etablering av et universitet"

I NIFU STEP- rapporten vises det også til at det kan være flere samfunnsmessige argumenter for en sammenslåing og universitetsambisjon. Der trekkes frem fokuset på profesjonsprofilen, og antatte gevinster ut i fra størrelse. Spesielt nevnes også mangfoldssatsingen.

" Ikke minst synes høyskolenes tenkning omkring endringe i hovedstadsregionen knyttet til multikulturelle, demografiske og befolkningsmessige forhold å være svært relevant".

Det er interessant at HiOs satsing på dette området ser ut til å kommunisere godt og så eksternt. For de som vil være interessert i mer forksning på dette, NIFU STEP referere til noen undersøkelser:

".. studier fra USA synes også å understreke både den pedagogiske og samfunnsmessige betydningen av at man på institusjonelt nivå anerkjenner og legger til rette for det mangfold som en flerkulturell studentmasse representerer (Gurin et al 2009)

Gurin, P., Dey, E., Hurtado, S. & Gurin, G. (2009) Diversity and higher education: theory and impact on educational outcomes. Harvard Educational Review, 72, pp. 330-367.

Se hele NIFU STEP rapporten her

Sammenslåing av HiO og HiAk med fokus på mangfold

 I dag ble det vedtatt at Høgskolen i Oslo og Akershus slås sammen med virkning fra 1. august 2011.

Den nye høgskolen skal sammen jobbe for å bli et universitet med tydelig profesjonsprofil.

Interkults fokusområder er godt ivaretatt i det nye strategidokumentet. Se nedenfor utvalgte deler av dokumentet:
Faglig kontekst:
Begrunnelsen for å etablere et nytt universitet er først og fremst et sterkt behov for å heve den faglige kompetansen i profesjonsutdanningene og andre yrkesrettede utdanninger, slik at nye profesjonutøvere bedre kan møte de utfordringer de vil stå overfor i sine fremtidige yrker. De griper der inn i andres liv og de bidrar gjennom sitt virke til å definere normer og standarder på mange samfunnsområder, i offentlig og privat sektor.

Dette skjer i et samfunn preget av tiltagende kulturelt og verdimessig mangfold, noe som fordrer ikke bare innsikt i egne normer og verdier, men også kompetanse til å forstå og håndtere forskjellighet.


Regional kontekst: 
Det nye universitetet skal ha et særskilt utdanningsansvar i forhold til Oslo og Akerhus-regionen. Denne regionen kjennetegnes blant annet ved rask vekst, stor etterspørsel etter arbeidskraft, et internasjonalt orientert arbeidsliv, en mangfoldig befolkningssammensetning og ved at alderssegmente 20-24 år er stort og voksende. En økende andel i denne gruppen vil ventelig i fremtiden søke høyere utdanning. Det stiller utdanningsinstitusjonene i regionen overfor store utfordringer. 


Mangfoldet i regionen gir også et komparativt fortrinn i å utvikle og styrke kompetanse som er ettertraktet i et globalt, nasjonalt og regionalt arbeidsmarked, for eksempel flerspråklighet, internasjonale relasjoner og flerkulturell forståelse. Regionen presges dessuten av de utfordringer som en storby representerer. Dette er særtrekk ved regionen som også må avspeiles i utdanning og forskning ved den nye institusjonen. Eksempel på at slike utfordringer følges opp i forskning og utdanning er storbyprogrammet og Interkult-satsingen ved HiO.


Utdanningsstrategi:
Utdanningene må på den ene siden ta høyde for større mangfold i rekruttering og studentgrunnlag, og på den andre siden forberede de nyutdannede for arbeid i et samfunn preger at økt pluralisme og kulturelt mangfold. I dagens samfunn er det nødvendig å øke kompetansen innenfor det flerkulturelle området for alle profesjonene.

Se hele strategidokumentet og annet relevant info her

8. desember 2010

FAFO-frokost om Mangfold i Arbeidslivet

Foto: Juveriya Bhutta
I dag deltok vi på FAFO-frokost hvor rapporten "Mangfold og likestilling i arbeidslivet. Holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte" ble presentert.

Den reiser noen interessante spørsmål knyttet til ulike barrierer i arbeidslivet, hvorfor offentlige virksomheter slår dårligere ut enn privat sektor, og de høye språkkravene også innenfor yrker som krever lite formell utdannelse.

Rapporten finner du her hos FAFO

28. november 2010

- Vi må lykkes med integreringen

Det var Oslo-ordfører Fabian Stangs budskap da han mottok HiO til mottagelse i Oslo Rådhus.


HiO og Interkult har vært vertskap for NIC (Nordic Network for Intercultural Communication)s 17. konferanse, under tema: "Intercultural Communication within Institutional Borders".


I et svært variert og spennende program, stod blant annet mottagelsen i Rådhuset.


- Hvis Oslo skal være en hyggelig by å bo i, må vi lykkes med integreringen, sa Fabian Stang.

- Oslos befolkning har bakgrunn fra 193 land. Det er fantastisk, fortsatte ordføreren, og viste til hvordan utdanning kan være en nøkkelfaktor for Oslos utvikling.

Høydepunkt

Et av konferansens høydepunkt var livshistorien til Mr Lee som ble fremført som en samtale mellom han og hans bokaktuelle datter og tidligere JBI-student Irina Lee.

Lee har skrevet sin fars utrolige historie i boken Det sa min far, et portrett av en ung gutt og flyktning under Koreakrigen, en krigsskadd tenåring, en lykkelig forelsket ung mann i Vigelandsparken, og en vellykket forretningsmann og kjendis.

– Jeg fikk mye oppmerksomhet da jeg kom til Norge på 50-tallet, men det var positiv oppmerksomhet. Det var ikke før på 80-tallet jeg ble ropt etter og kalt utlending. Etter mer enn 20 år i landet, fortalte Chul Ho Lee.

Opptatt av utdanning

Mr Lee kom bort fra sin familie under flukten i Korea. I Norge opplevde han å bli enkemann og eneforsørger for tre døtre.

Men mest av alt var Chul Ho Lee opptatt av å formidle hva man ikke kan miste.

– Jeg er opptatt av utdanning. Man kan miste penger, eiendom og venner, men utdannelsen din kan ingen ta fra deg, avsluttet mannen som i løpet av få år fikk en hel befolkning til å inkludere nudler som en del av kostholdet.

Andre innledere var blant annet Knut Kjeldstadli, Knut Aukrust, Sharam Alghasi, Dr Claudia Lenz og Thomas Hylland Eriksen som avsluttet NIC-konferansen for et fullsatt auditorium lørdag formiddag.

Mer om konferansen
24. november 2010

Mentorkultur på HiO

Mentortilbudene ved HiO er etterhvert mange. De spenner fra drop-in veiledning og skriveveiledning i studieverkstedet, til oppfølging av enkeltstudenter gjennom hele semester.

-Mentorsamlingen er et ledd i arbeidet med å skape en felles kultur for mentorvirksomheten ved HiO, sier Anette Lie Andersen, ved Radiografutdanningen, avdeling Helsefag.
Hvorfor er det behov for en felles kultur for mentorvirksomhet?

- Mentorvirksomheten ved HiO e basert på bidrag fra ildsjeler. Det gjør den altfor sårbar, mener Ragnhild By (bildet) fra avdeling for Journalistikk, Bibliotek og Mediefag.

18. november 2010

Et inkluderende universitet


Prosjektleder for Interkult Jorun Nossum, og medlemmer av prosjektgruppen Jonas Debesay og Mette Tollefsrud skriver i Aftenposten under overskriften "Et inkluderende universitet".

De argumenterer for at satsingen på mangfoldssatsingen kan bli et av de institusjonens fremste fortrinn i møtet med noen av regionens mest sentrale samfunnsutfordringer.


Men det forutsetter noe mer enn en begeistret feiring av forskjellighet, eller en balanert sammensetning av studenter. Enda viktigere er det å diskutere faglig utvikling og endringsprosesser knyttet til læringsmiljø, faginnhold og klima på campus. Integrering av mangfold, i all sin kompleksitet, reiser grunnleggende spørsmål om høyere utdannings samfunnsoppdrag og verdier.

9. november 2010

Tildeling av Interkult-midler

Søknadsfristen for Interkult-midler for 2011 gikk ut 5. november.

Søknadsmengden er også i år stor. Det er kommet inn 63 søknader fra avdelinger og enheter ved HiO, og søknadssummen er nesten 13 millioner.

Interkult tildeler inntil 4 millioner kroner for 2011.

Resultatet forventes klart den 17. desember.

Se utlysning her

8. november 2010

Interkult deler erfaringer

UH nett vest er et nettverk som består av Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Sogn og Fjordande og Høgskolen i Stord/Haugesund.

Nettverket ønsker å se på hvordan disse utdanningsinstitusjonene kan jobbe for å videreutvikle et sterkt flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø.

Interkult og HiO ble invitert for å dele av erfaringer.


4. november 2010

Studenttorget skriver om Interkult-prosjektet PLUSS

Studenttorget skriver om PLUSS-prosjektet og skriveuka som ble arrangert på HiO.

PLUSS er et samarbeidsprosjekt mellom Studieseksjonen, Læringssenteret og Pedagogisk utviklingssenter ved Høgskolen i Oslo.

I septmeber arrangerte PLUSS skriveuke med en rekke kurs, forelesninger og workshops for tilsatte og studenter ved HiO. Målet med skriveuka er å informere, skape engasjement og inspirere til å skrive.

Les mer

20. september 2010

Window to the World

For femte år på rad arrangerte avdeling for Lærerutdanning og Internasjonale studier (LUI) en internasjonal uke, Window to the World, ved hjelp av Interkult-midler.


Visjonene for prosjektet er å tilby ulike perspektiver for studentene innenfor deres fagområder, i tråd med en målsetting om "internasjonalisering hjemme".

Avdelingen benytter nettverket til lærerne for å invitere gjester og for å skape nye kontakter. Slik blir internasjonal uke også en møteplass for fagpersoner fra ulike deler av verden og HiOs tilsatte.

Les mer

10. september 2010

Skriveuke på HiO

Intekult-prosjektet PLUSS arrangerte skriveuke på HiO. Akademisk skriving, lærinsgprosesser, flerpråklighet og kronikkskriver sto på programmet. Både tilsatte og studenter deltok.

Les mer

15. juni 2010

Interkult i Aftenposten

  
Rektor Sissel Østberg og prosjektleder Jorun Nossum skriver om Interkult i Aftenposten 15. juni 2010.

Bakgrunnen er Per Anders Madsens kommentar den 11. juni.Østberg/Nossum skriver:
"Mangfold handler også om å forholde seg til holdninger man ikke nødvendigvis liker, men allikevel må «tåle»/ tolerere. Ved HiO er vi opptatt av felles verdier og visjoner. Samtidig bruker vi tid på å finne ut hva vi må tåle, og hva vi ikke skal tåle. Dette er ingen enkel øvelse, men det finnes heldigvis en del posisjoner mellom naivitet og panikk".


Og videre:

"Høgskolen i Oslo ligger plassert midt i storbyen. Det som rører seg i Oslo, det rører seg også på HiO. Landets største høgskole skal eksistere i samspill med samfunnet rundt oss".

Les hele innlegget

11. juni 2010

Aftenposten skriver om Interkult

Per Anders Madsen skriver om Interkult i Aftenposten 11. juni 2010.

Samtidig som han beskriver Interkult-satsingen som en "selvfølge for en høyskole som tar på alvor at den skal forberede sine studenter til et yrkesliv i et stadig mer flerkulturelt samfunn, uansett hvilket studium de velger", reiser han også spørsmålstegn ved om "satsingen kan ha fått uante følger".

Madsen kobler sist ukers nyhetsoppslag om studentforeningen Islam Net til Interkult-satsingen ved HiO.

Les mer

6. juni 2010

UNESCO skriver om Interkult

Foto: Aslak Ormestad
Interkult er brukt som eksempel i UNESCOs utgivelse "In Focus". Utgivelsen fokuserer på "Shaping the new dynamics of higher education".

Utgivelsen er et samarbeid mellom UNESCOs division for higher education, og the International Association of Universities (IAU).


Interkult er beskrevet på s 13, under tittelen "Changing at times of change".

Les mer

3. juni 2010

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring

Regjeringen oppnevnte i statsråd 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skulle se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne.

1. juni 2010 ble NOU 2010: 7 Mangfold og mestring avgitt til Kunnskapsdepartementet.

Her er et eget kapittel kalt "Minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning", blant annet med eksempler fra Interkult.
Last ned rapporten

5. mai 2010

Interkult-seminar om språkmangfold

Interkult inviterte til seminar om srpåkmangfold med innledere som Finn Aarsæther, Kari Mari Jonsmoen, Elena Tkachenko, Kari Bratland og Liv Sperstad.

Både Kari Mari Jonsmoen, Kari Bratland og Elena Tkachenko er involvert i Interkult-prosjekter.


Aarsæther var opptatt av at språklig variasjon ikke er noe nytt i Norge.

– Det er verken nytt, sleivete eller mindreverdig at et talemål avviker fra standard østnorsk, sier førsteamanuensis Finn Aarsæther ved Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier.

Elena er opprinnelig fra Russland, og kombinerer både personlige erfaringer og forskning når hun beskriver flerspråklighet, og utfordringer knyttet til akademisk skriving på andre eller tredjespråk.

– Det er forskjell på å skrive første- og andrespråk. Vi må spørre oss om dette skal ha noen konsekvenser for våre vurderingsformer, sier Tkachenko.

Les mer

11. mars 2010

Mener HiO ligger i front

Anette Thiis-Evensen fra DaVinci har fulgt Interkult-satsingen i fire måneder.

Hun mener HiO ligger i front når det gjelder satsingen på et flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø. Samtidig er hun tydelig på at mangfoldet ikke er godt nok representert i HiOs arbeidsstokk.

– Det har vært svært lærerikt å følge Interkult og spennende å se at det å satse på det internasjonale og flerkulturelle studiemiljøet gir resultater som vil styrke HiO som utdanningsinstitusjon, sier Anette Thiis-Evensen, fra konsulentfirmaet DaVinci.

Ved hjelp av midler fra DIFI har Thiis-Evensen vært engasjert for å følge Interkult-satsingen siden i høst. Fokuset har vært kunnskapsutvikling og erfaringsdeling rundt alle aktivitetene og tiltakene som drives på HiO. Thiis-Evensen har gjort intervjuer på alle avdelingene, organisert refleksjonsforum med studenter og tilsatte, og ledet Interkults erfaringsverksted som samlet 50 personer.

– Det har vært fint å se så høy grad av motivasjon og tro på at det nytter å utvikle studiemiljøet på denne måten. Uten langvarig engasjement fra enkeltpersoner og miljøer hadde det ikke vært mulig å komme så langt. Ikke minst opplever jeg Interkult som en spenstig satsing- det er tydelig at dette er noe HiO virkelig vil få til, fortsetter Thiis-Evensen.

 

Interkult setter fart

Thiis-Evensen er sosialantropolog, med spesialisering på organisasjonsutvikling og analysearbeid. Hun har lang erfaring med flerkulturelt og internasjonalt arbeid fra ulike sektorer. Hun mener HiO har kommet langt i sitt arbeid for å være en flerkulturell og internasjonalt orientert organisasjon.

– HiO er kommet langt på vei i forhold til å være et internasjonalt og flerkulturelt studiemiljø. Vi må huske at det er snakk om modningsprosesser og kulturelle endringer som nødvendigvis tar tid. Interkult bidrar til at disse endringsprosessene kan foregå raskere. Det er mange gode krefter som er involvert i et bredt spekter av tiltak på alle nivåer i organisasjonen, mener Thiis-Evensen.

På spørsmål om hvordan hun vurderer HiO i forhold til andre organisasjoner hun kjenner til, gir Thiis-Evensen HiO gode skussmål.

– Som utdanningsinstitusjon kjenner jeg ikke til andre nasjonalt som har løftet det internasjonale og det flerkulturelle opp som strategi og stimulert miljøet på det viset som Interkult gjør. Her ligger vel HiO i front, mener Thiis-Evensen.

– HiO har gjort et kvantesprang i forhold til å utvikle ordninger for å støtte studiegjennomføring. Det er også skjedd svært mye godt arbeid i forhold til å utvikle pedagogiske praksiser og la pensum reflektere et mangfold av perspektiver. Her er det svært gode foregangsmiljøer som kan bidra til å løfte resten av HiO. Internasjonalisering er også et modent felt ved HiO, utdyper hun.

 

Mer mangfold blant tilsatte

Samtidig har HiO noen klare utfordringer. Spesielt trekker Thiis-Evensen frem behovet for mer offensiv tenkning når det gjelder rekruttering av tilsatte.

– I forhold til både norske kommuner og bedrifter som jeg har jobbet med ser jeg utfordringer i forhold til viljen til å ta i bruk virkemidler for å ansette flere med internasjonal bakgrunn og annen etnisk bakgrunn enn norsk, sier den erfarne konsulenten.

Rekruttering av tilsatte med minoritetsbakgrunn er en uttalt målsetting i Interkult-satsingen. Viktigheten av en mer mangfoldig arbeidsstokk i egen organisasjon ble også hevet frem på fagdagen under temaet ”Kompetansebehov i et mangfoldsperspektiv”.

– Det er viktig å reflektere det internasjonale og flerkulturelle bedre i egen arbeidsstokk, både blant administrativt og vitenskapelig tilsatte. Det er vanskelig å se for seg at man kommer helt i mål med andre utviklingsoppgaver innen det internasjonale og flerkulturelle uten den kompetansen som en enda større bredde og variasjon internt vil gi, avslutter Thiis-Evensen.

9. mars 2010

Religionsmangfold i utdanning

Wergelandssenteret og HiO/Interkult arrangerte seminar om "Religionsmangfold i utdanning".

Hovedinnledere var Prof Robert Jackson, University of Warwick. Han presenterte funn fra det Europeiske prosjektet REDCO (Religion, Eduation, Dialogue and Conflict).

– Etter 11. september er det en økende interesse for religion i internasjonale institusjoner over hele verden, sier professor Robert Jackson. – Man snakker nå ikke om interkulturelle relasjoner uten å snakke om religion. Debatten om religion har beveget seg fra en mer privat svære til en offentlig svære.

Les mer

8. mars 2010

8. mars i et flerkulturelt samfunn

Statsråd Audun Lysbakken innledet årets 8. mars markering på Fyrhuset med å advare mot å bruke likestillingskampen som en kamp mot et flerkulturelt og mangfoldig samfunn.

Samtidig benyttet han anledningen til å berømme HiO for å ta utfordringene knyttet til et flerkulturelt samfunn på alvor.

– De som sier det går så dårlig med integreringen i Norge, tar feil. Inntoget av minoriteter, og spesielt jenter, i høyere utdanning er et eksempel på hvilken enorm ressurs et flerkulturelt samfunn utgjør, sier Lysbakken.

Lysbakken vil fokusere og fremheve positive utviklingstendenser, og samtidig være kompromissløs i arbeidet knyttet til universelle rettigheter og krav. Han advarer mot å anse likestillingsprosjektet som et norsk prosjekt med norske verdier.

– Det er universelle rettigheter vi snakker om, der må vi være kompromissløse. Men vi skal ikke skyve likestillingskampen foran oss som kamp mot minoritetsgrupper i et flerkulturelt samfunn, understrekte Lysbakken, med klar adresse til politiske motstandere.

På programmet forøvrig sto Marthe Michelet, Elisabeth Eide, Sara Ramin Osmundsen, Kohinoor Nordberg, Monica Five Aarset og Anne Leseth.Les mer


15. februar 2010

Fagdag med fokus på mangfold

Fagdagen på HiO i år var fokusert på Interkult og mangfold.

Hovedinnleder var Marion Coy som har oppnådd store resultater som leder for Galway-Mayo Institute of Technocolgy i Irland.


Hun tilbakeviste bekymringen som ofte kommer til uttrykk knyttet til mangfold og kvalitet.

– Det er urettferdighet som er en trussel mot kvalitet. De samfunn som oppnår det høyeste nivået av likeverd, oppnår også de høyeste nivåene av suksess, sier Coy.

I tillegg til Coy innledet Tove Strand fra Ullevål Universitetssykehus om "Likeverdige helsetilbud",  Xiao Yun Wu fra Veritas om deres mangfoldssatsing og Inger Daae-Qvaale fra HiO om institusjonelt forankret mangfoldsarbeid.

Les mer